پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - تاریخ اسلام دو - درس هفت / 17 فروردین 1399