پایه یازدهم متوسطه (شبکه چهار) - فلسفله یک / 16 فروردین 1399