پایه یازدهم متوسطه 99-98 (شبکه آموزش) - عربی - درس هفتم / 12 فروردین