پایه ششم ابتدایی 99-98 (شبکه آموزش) - مطالعات و مهارت های اجتماعی / 12 فروردین