پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - رشته علوم ومعارف اسلامی - عربی زبان قرآن سه - درس هشتم / 12 فروردین 1399