پایه دوازدهم متوسطه 99-98(شبکه چهار) - فلسفه دو - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ‌11 فروردین 1399