پایه دهم متوسطه (شبکه چهار) - قالی بافی درجه دو - فصل ده و یازده چله کشی / 10 فروردین 1399