پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - تاریخ اسلامی سه - رشته علوم و معارف اسلامی / 10 فروردین 1399