پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - اصول عقاید سه - رشته علوم و معارف اسلامی / 8 فروردین 1399