پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - جامعه شناسی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / 8 فروردین 1399