پایه ششم ابتدایی 99-98 (شبکه آموزش) - هدیه های آسمانی - درس پانزدهم / 7 فروردین