پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - عربی و زبان و قرآن سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / 7 فروردین 1399