کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - رشته پوشاک و طراحی دوخت - پایه دهم - استاندارد دوخت لباس زنانه / 6 فروردین 1399