کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - تولید قطعات با تراش سی ان سی - پایه دوازدهم - رشته ماشین ابزار / 5 فروردین 1399