کار دانش و فنی و حرفه ای 99-98 (شبکه چهار) - آشنایی با بناهای تاریخی - پایه دهم - فصل سوم- رشته معماری / 5 فروردین 1399