پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی