پایه پنجم ابتدایی 99-98 (شبکه آموزش) - مطالعات اجتماعی - درس پنجم / 3 فروردین