پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - انقلاب اسلامی - تاریخ سه - درس دهم / 3 فروردین 1399