پایه ششم ابتدایی 99-98 (شبکه آموزش) - علوم - درس دوازدهم / 2 فروردین 1399