کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - شهروند الکترونیکی - درس متره و برآورد - رشته معماری - پایه دوازدهم / 2 فروردین 1399