کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - آشنایی با بناهای تاریخی - پایه دهم - فصل سوم - رشته معماری