پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) - هدیه های آسمان - درس شانزدهم / 1 فروردین 1399