پایه هفتم متوسطه (شبکه آموزش) - اطلاعات و فناوری - پودمان و پرورش گیاهان /1 فروردین1399