کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - رشته حسابداری - حسابداری خریدوفروش - پودمان سه - بخش هشت / 29 اسفند 1398