پایه نهم متوسطه (شبکه آموزش) - مطالعات اجتماعی - درس نوزدهم / 29 اسفند