پایه دهم متوسطه (شبکه آموزش) - آمادگی دفاعی - درس نهم /28 اسفند