پایه دهم متوسطه 99-98 (شبکه آموزش) - آمادگی دفاعی - درس نهم /28 اسفند