عصرجدید ( فصل اول) - پارسا خائف - اولین اجرای مرحله نهایی