شب اول - شرکت کننده ششم : شیوا رضوی پور - عصر جدید
9'