عبدی شو - هنرنمایی و شاهنامه خوانی آوا فیاضی به دو زبان در برنامه عبدی شو