دیفرانسیل و ریاضیات تجربی - زیست شناسی - کارنامه 20
44'