آفتاب شرقی(۱۴۰۱) - راهنما شناسی و پیامیر شناسی
راهنما شناسی و پیامیر شناسی - آفتاب شرقی(۱۴۰۱)