مکتب حاج قاسم - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - مکتب حاج قاسم