درس هایی از قرآن(۱۴۰۱) - عقل و تدبیر
عقل و تدبیر - درس هایی از قرآن(۱۴۰۱)