آفتاب شرقی(۱۴۰۱) - راهنما شناسی و پیامبرشناسی
راهنما شناسی و پیامبرشناسی - آفتاب شرقی(۱۴۰۱)