پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش) - شیمی - تجربی و ریاضی - مبدل کاتالیستی / 16 فروردین 1401
شیمی - تجربی و ریاضی - مبدل کاتالیستی / 16 فروردین 1401 - پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش)