سخنرانی شبکه 1 - استاد رحیم پور ازغذی-۱۶ فروردین ۱۴۰۱
استاد رحیم پور ازغذی-۱۶ فروردین ۱۴۰۱ - سخنرانی شبکه 1