پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش) - زیست شناسی - فتوسنتز در شرایط دشوار / 23 اسفند 1400
زیست شناسی - فتوسنتز در شرایط دشوار / 23 اسفند 1400 - پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش)