پایه دوازدهم متوسطه ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (شبکه آموزش) - ریاضی 3 - مشتق پذیری / 30 بهمن 1400
ریاضی 3 - مشتق پذیری / 30 بهمن 1400 - پایه دوازدهم متوسطه ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (شبکه آموزش)