پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش) - ریاضی- مفهوم مشتق پذیری- 23 بهمن 1400
ریاضی- مفهوم مشتق پذیری- 23 بهمن 1400 - پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش)