پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش) - شیمی 3 - الماس و گرافیت / 5 بهمن 1400
شیمی 3 - الماس و گرافیت / 5 بهمن 1400 - پایه دوازدهم متوسطه(شبکه آموزش)