نشست رئیس جمهور با وزیر و مدیران ارشد وزارت نیرو - روی خط خبر
52'