ثریا - بازخوانی رسالت آموزش و پرورش در تربیت و توانمندسازی نسل آینده